Phonake2504's Blog

Posts Tagged ‘วิจัย วิจัยในชั้นเรียน

ใกล้ปีใหม่ 2552 แล้วครับ..  ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมบล๊อคของผมทุกท่านจงมีแต่ความสุข คิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกท่านทุกคนนะครับ..

ส่วนการ Post ในวันนี้จะขอนำเสนอการทำวิจัยในชั้นเรียน (หน้าเดียว) มาให้อ่านตามคำสัญญา และ้เป็นของขวัญปี 2552 ด้วยครับ..  และขอขอบคุณ ครูลัดดา สายพานทอง ที่กรุณาให้ตัวอย่างที่ท่านได้ทำวิจัยในชั้นเรียน(หน้าเดียว) มาให้ได้ศึกษาเป็นตัวอย่างครับ..

วิจัยในชั้นเรียน (หน้าเดียว)

1. ชื่อเรื่อง ศึกษาการใช้เอกสารประกอบการสอนเคมีพื้นฐานเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4

2. ชื่อผู้วิจัย นางสาวลัดดา  สายพานทอง อาจารย์ 3 ระดับ 8 โรงเรียนสมุทรพิทยาคม

3. สาเหตุของปัญหา ในรายวิชาเคมี ว 5024 มีสาระการเรียนรู้พื้นฐาน 7 เรื่อง ได้แก่ โครงสร้างอะตอม ตารางธาตุสมบัติของธาตุและสารประกอบ พันธะเคมี ปฏิกิริยาเคมี ปิโตรเลียม พอลิเมอร์ และสารชีวโมเลกุล ที่คาดหวังว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในช่วงชั้นที่ 4 ทุกคนจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ภายใต้ธรรมชาติและความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียนในโปรแกรมวิทยาศสตร์กับโปรแกรมศิลป์ภาษา-สังคม ในช่วงเวลาเรียน 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 18 สัปดาห์ ตลอดจนความไม่พร้อมของเอกสารตำรา ที่ใช้อยู่ในช่วงเริ่มต้นของการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. วิธีดำเนินการแก้ปัญหา ได้จัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอนเคมีพื้นฐาน ว 5024 โดยจัดทำผังมโนทัศน์ ให้ครอบคลุมสาระการเรียนรู้ที่ 3 จำนวน 7 ชุด ให้เนื้อหาสาระสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรฯ และตอบสนองรูปแบบการเรียนของนักเรียนที่ชอบการอ่าน การปฏิบัติ การซักถาม สืบค้นข้อมูล โดยการกำหนดจุดประสงค์ที่ชัดเจนในการฝึกทักษะการแสวงหา และใช้ข้อมูลโดยมีการฝึกปฏิบัติดังนี้

4.1 ให้นักเรียนรู้ มีความสนใจและใฝ่รู้การแสวงหาความรู้

4.2 ให้นักเรียนรู้แหล่งและวิธีการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูลความรู้ต่างๆ

4.3 ให้นักเรียนสามารถเก็บรวบรวม และนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.4 ให้นักเรียนได้นำเสนอผลการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เป็นการฝึกการสื่อสารซึ่งเป็นทักษะหนึ่งทางสังคม

5. ผลการแก้ไข/ผลการพัฒนา นักเรียนสามารถสรุป เขียนองค์ความรู้ โดยใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนเป็นกรอบแนวทางในการสืบค้นข้อมูลโดยการอ่าน ปฏิบัติการทดลอง อภิปรายถาม-ตอบและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งต่างๆนอกห้องเรียน ตลอดจนสามารถนำเสนอผลการสืบค้นข้อมูลได้ตามที่ได้รับมอบหมาย มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 86.2

ข้อเสนอแนะ  นักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ควรได้รับการปลูกฝัง และฝึกทักษะการมีวิสัยทัศน์ในการตื่นตัวต่อการรับรู้ข่าวสาร และการเปลี่ยนแปลง สามารถวางแผนและจัดการทำงานที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่กำหนด ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการวิจัยต่อไป

อ่านแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับ..  คงมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นบ้างแล้วนะครับ.. ในเรื่องวิจัยในชั้นเรียน(หน้าเดียว)  อ้อ..! ลืมบอกไปว่ากว่าจะได้วิจัยในชั้นเรียน(หน้าเดียว)ไม่ใช่เรื่องง่าย ดังตัวอย่างวิจัยที่นำมา Post ให้อ่าน ต้องมีข้อมูล เช่น ผังมโนทัศน์ แบบทดสอบ เอกสารประกอบการเรียน 7 ชุด เป็นต้น แล้วนำข้อมูลต่างๆที่มีนำมาสรุปให้ได้ใจความตามหัวข้อของการวิจัยเขียนลงกระดาษ ถ้าีเพื่อนๆหรือมีผู้สนใจขอดูต้องมีข้อมูลเบื้องหลังการทำงานให้ดูนะครับ มิใช่เห็นตัวอย่างแล้วก็เขียนบ้างให้คล้ายๆหรือดัดแปลงเสียใหม่่ให้เป็นของเรา อย่าทำนะครับ..  เพราะเราไม่มีข้อมูล มีแต่วิจัยหน้าเดียวโชว์ให้ผู้อื่นได้ดู  ผิดหลักของนักวิจัยครับ.. การทำวิจัยในชั้นเรียน(หน้าเดียว หรือแผ่นเดียว) มีความต่างจากการรายงานวิจัยในชั้นเรียน(หน้าเดียวนะครับ) ต่างกันตรงที่ว่า วิจัยในชั้นเรียน(หน้าเดียว) มีหน้าเดียวจริงๆตามหัวข้อ แต่การรายงานวิจัยในชั้นเรียน(หน้าเดียว)มีภาคผนวกรวมอยู่ด้วยครับ.. อาจมีถึง 10 หน้าก็ได้ครับ    ” ขอให้มีความสุขตลอดปีใหม่นี้นะครับ..

Advertisements

หน้า

Blog Stats

  • 140,966 hits
Advertisements