Phonake2504's Blog

Posts Tagged ‘รายงานวิจัย

การรายงานผลการวิจัยในชั้นเรียน นายพลเอก สว่างแจ้ง อาจารย์ 2 ระดับ 7

————————————————–

เรื่อง การใช้สื่อการสอน “วงจรสี ” แก้ปัญหาการผสมสี เพื่อแก้ปัญหาความเข้าใจและการปฏิบัติการผสมสี ของนักเรียน 12 คน ในรายวิชา จิตรกรรม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

1. ปัญหาการวิจัย

• การเรียนการสอนวิชา จิตรกรรม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า นักเรียนจำนวนทั้ง 12 คน มีผลการเรียนในจุดประสงค์การเรียนรู้เรื่องการผสมสี ได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ (คะแนนร้อยละ 50 )

 • มีสาเหตุจากการนักเรียนไม่เข้าใจ และขาดความสนใจเรื่องการผสมสี

• ครูขาดเทคนิคการสอนใหม่ๆ

2. วิธีการแก้ปัญหา

   เมื่อทราบสาเหตุของปัญหาแล้ววางแผนแก้ไขปัญหา โดยการสร้างสิ่งเร้าใจและสร้างความเข้าใจ ในการผสมสี ด้วยการใช้สื่อการเรียนการสอนด้วย วงจรสี โดยการแบ่งนักเรียน 12 คน ออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 6 คน ร่วมกันศึกษาการผสมสีด้วยวงจรสี โดยมีครูคอยแนะนำ และชี้แนะ การผสมสี ตามลำดับ และลงมือปฏิบัติทดลองการผสมสีที่ละคน โดยให้เพื่อนๆในกลุ่มคอยชี้แนะและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นักเรียนและครูร่วมกันสรุปการผสมสี ซึ่งเป็นการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจริง มีการวิเคราะห์วิจารณ์ในกลุ่ม สรุปและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

3. ผลการแก้ปัญหา หลังจากที่ใช้ วงจรสี ในการเรียนการสอนแล้ว ผู้เรียนมีศักยภาพ ดังนี้  

     ด้านความรู้

• นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ การผสมสี จำนวน 7 คนและได้บ้างไม่ได้บ้าง จำนวน 5 คน

     ด้านทักษะกระบวนการ

• นักเรียนสามารถผสมสีได้ดี จำนวน 8 คน และนักเรียนสามารถผสมสีได้พอใช้ จำนวน 4 คน

     ด้านเจตนคติ

• นักเรียนให้ความร่วมมือในกลุ่ม มีน้ำใจ ร่วมแสดงความคิดเห็น ชื่นชมและเห็นคุณค่าของ การผสมสีดีมาก จำนวน 9 คน และนักเรียนให้ความร่วมมือในกลุ่ม มีน้ำใจ ร่วมแสดงความคิดเห็น ชื่นชม และเห็นคุณค่าของการผสมสีดี จำนวน 3 คน

สรุป การใช้สื่อ วงจรสี ช่วยในการแก้ไขปัญหาการขาดความสนใจ และความเข้าใจในการผสมสี ในระดับดีและดีมาก โดยพัฒนาด้านเจตนคติได้สูงกว่า ด้านทักษะกระบวนการ และด้านความรู้ ตามลำดับ

Advertisements

หน้า

Blog Stats

  • 140,965 hits
Advertisements