Phonake2504's Blog

Posts Tagged ‘คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ

คุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการ

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายเร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา ด้วยการพัฒนาคนโดยใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้เพื่อเชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษาโดยมีจุดเน้นเพื่อพัฒนาคนให้เป็นคนดี มีความรู้ และอยู่ดีมีสุข โดยเน้นคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการดังนี้

1. ขยัน คือ ความตั้งใจทำหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ

2.ประหยัด คือ การรู้จักเก็บออม รู้จักการใช้ทรัพย์สินของตนเองอย่างพอประมาณเกิดประโยชน์คุ้มค่าที่สุด

3. ซื่อสัตย์ คือ การประพฤติตนไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีแต่ควมจริงใจ

4. มีวินัย คือ การยึดมั่นในระเบียบแบบแผน ข้อบังคับและข้อปฏิบัติของสังคม

5. สุภาพ คือ ความเรียบร้อย อ่อนโยน มีกริยามารยทที่ดีงาม มีสัมมาคาระ

6. สะอาด คือ ปราศจากความมัวหมองทั้งกาย ใจ สภาพแวดล้อม ของตนเองและสังคม

7. สามัคดี คือ ความพร้อมเพียงกัน ความกลมเกลียวกัน ความปรองดองกัน รู้จักร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามที่ต้องการเกิดงานอย่างสร้างสรรค์

8. มีน้ำใจ คือ ความจริงใจที่มีให้แก่ผู้อื่น ไม่เห็นประโยชน์แก่ตนเอง มีความเอื้ออาทรเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน

Advertisements

หน้า

Blog Stats

  • 140,966 hits
Advertisements