Phonake2504's Blog

Posts Tagged ‘การจัดการเรียนการสอนแบบ EIS

   ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้ารับการอบรม การจัดการเรียนการสอนแบบ EIS เลยนำความรู้ที่ข้าพเจ้า ..เน้นนะที่ข้าพเจ้าได้รับรู้มา Post ต่อให้ท่านผู้อ่านได้ทราบเรื่อง  การอบรมเรื่องการจัดการเรียนการสอนแบบ EIS


หน้า

Blog Stats

  • 138,622 hits