Phonake2504's Blog

เกณฑ์ในการเลือกวิธีการสอน ตอน 2

Posted on: พฤศจิกายน 28, 2008

เกณฑ์ในการเลือกวิธีการสอน ตอน 2

ความเดิมจากตอนที่แล้ว  ” จะมีครูสักท่าน.. ใหม ?.. ตอบให้กระผมได้ชื่นใจว่า.. วิธีการสอนมีอะไรบ้าง !!.. ” วิธีสอนมีอยู่มากมายสามารถเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสมตามสภาพที่กล่าวไปแล้ว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนอย่างแท้จริง โดยต้องคำนึงถึงหลัก 5 ประการ ดังนี้

1. การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (ศูนย์กลาง)

2. การส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำงานกลุ่มด้วยตนเอง

3. จัดประสบการณ์ตรงให้แก่ผู้เรียน

4. จัดบรรยากาศชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกกล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออก

5. ปลูกฝังจิตสำนึก ค่านิยม และจริยธรรมที่ดีงาม

วิธีการสอน มีดังต่อไปนี้

วิธีการสอนแบบทดลอง,วิธีการสอนแบบโครงงาน,วิธีการสอนแบบศูนย์การเรียน,วิธีการสอนแบบสืบสวนสอบสวน,วิธีการสอนแบบแบ่งกลุ่มการทำงาน,วิธีการสอนแบบอภิปราย,วิธีการสอนแบบหน่วย,วิธีการสอนแบบอุปนัย,วิธีการสอนแบบนิรนัย,วิธีการสอนแบบแสดงบทบทสมมุติ,วิธีการสอนแบบวิทยาศาสตร์,วิธีการสอนแบบเกมการศึกษา,วิธีการสอนแบบสถานการณ์จำลอง,วิธีการสอนแบบกรณีตัวอย่าง,วิธีการสอนแบบแก้สถานการณ์,วิธีการสอนแบบโปรแกรมสำเร็จรูป,วิธีการสอนแบบชุดการสอน,วิธีการสอนแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน,วิธีการสอนแบบการถาม – ตอบ,วิธีการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์,วิธีการสอนแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ,วิธีการสอนแบบความคิดรวบยอด,วิธีการสอนแบบศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง,วิธีการสอนแบบอริยสัจ 4 ,วิธีการสอนแบบทัศนศึกษานอกสถานที่,วิธีการสอนแบบการเรียนรู้จากห้องสมุด,วิธีการสอนแบบพัฒนากระบวนการคิด,วิธีการสอนแบบปทัสฐานของกลุ่ม,วิธีการสอนแบบงานวิเคราะห์ภาคสนาม,วิธีการสอนแบบศิลป์สร้างสรรค์,วิธีการสอนแบบพิเคราะห์แหล่งข้อมูล,วิธีการสอนแบบการนำเสนอโดยวีดีโอ,วิธีการสอนแบบให้เรียนโดยอิสระ,วิธีการสอนแบบบรรยาย,วิธีการสอนแบบสาธิต,วิธีการสอนแบบปฏิบัติ เป็นต้น วิธีการสอนยังมีอีกมาก.. วิธีการสอนใดที่คุณใช้อยู่บ่อยๆหรือซ้ำซากจำเจ ควรหาทางปรับเปลี่ยนเสียบ้าง บรรยากาศภายในห้องเรียนอาจดีขึ้น.. ผลการเรียนของผู้เรียนอาจสูงขึ้น.. ผู้เรียนและครูผู้สอนอาจมีความสุขมากขึ้น.. แต่ถ้าบรรยากาศภายในห้องเรียนไม่ดีขึ้น.. ถ้าผลการเรียนไม่สูงขึ้น.. และถ้าผู้เรียนและครูไม่มีความสุขในขณะเรียนและสอน.. แสดงว่าคุณครูต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอนแบบใหม่อีกครั้งแล้วหละ.. แต่ถ้ายังไม่ดีขึ้นครูผู้สอนควรจัดทำวิจัยในชั้นเรียนได้แล้วครับ.. หรือจัดทำ CAR 1 – CAR 4 ที่เขานิยมให้ทำกันในยุคปัจจุบัน.. ส่วนขั้นตอนการสอนในแต่ละวิธีคงบรรยายให้ฟังได้ไม่หมด.. ถ้าสนใจ.. บอกผม.. ผมยินดีจะจัดให้..

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หน้า

Blog Stats

  • 141,132 hits
Advertisements
%d bloggers like this: