Phonake2504's Blog

สื่อการเรียนรู้ ตอนที่ 2

Posted on: พฤศจิกายน 17, 2008

สื่อการเรียนรู้ ตอนที่ 2 ต่อจากสื่อการเรียนรู้ ตอนที่ 1 ซึ่ง post ไว้ก่อนหน้านี้

ลักษณะของสื่อการเรียนรู้

สื่อในการเรียนรู้จำแนกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ดังนี้  1. สื่อสิ่งพิมพ์  2. สื่อเทคโนโลยี  3. สื่ออื่นๆ

1. สื่อสิ่งพิมพ์ หมายถึง หนังสือและเอกสารสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วๆไป เป็นตัวหนังสือหรือตัวพิมพ์ เพื่อแสดงความหมาย เช่น หนังสือ ตำรา เอกสาร หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร จุลสาร จดหมาย จดหมายเหตุ บันทึก รายงาน ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ เป็นต้น

2. สื่อเทคโนโลยี หมายถึง สื่อการเรียนรู้ที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้ควบคู่กับเครื่องมือโสตทัศนวัสดุ หรือเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยี เช่น VDO CD คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สไลด์ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพพร้อมเสียง (วีดีทัศน์) และอื่นๆ ที่เป็นสื่อเทคโนโลยีที่ใช้กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน เช่น การใช้อินเตอร์เน็ต เพื่อการเรียนการสอน การศึกษาผ่านดาวเทียม เป็นต้น

3. สื่ออื่น หมายถึง สื่อที่นอกเหนือไปจากข้อที่ 1. ข้อที่ 2 ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น อาจแบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้

3.1 สื่อบุคคล หมายถึง มนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญเฉพะด้าน แนวคิด เจตคติ และวิธีปฏิบัติไปสู่บุคคลอื่นๆ เช่น ผู้บริหาร ครูผู้สอน ตัวผู้เรียน นักการภารโรง และรวมถึงบุคคลที่อยู่ภายนอกโรงเรียน เช่น บุคลากรในท้องถิ่นที่มีความรู้ความชำนาญ และเชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่างๆ หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน เป็นต้น

3.2 สื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น พืชผัก ผลไม้ สัตว์ชนิดต่างๆ ปรากฎการณ์ต่างๆ สภาพดินฟ้าอากาศ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งวิทยบริการ หรือแหล่งการเรียนรู้ ห้องสมุด ชุมชน สังคม วัฒนธรรม เป็นต้น

3.3 สื่อกิจกรรม/กระบวนการ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการที่ครูหรือผู้เรียนกำหนดขึ้น เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ ใช้ในการฝึกทักษะซึ่งต้องใช้กระบวนการคิด การปฏิบัติ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้ของผู้เรียน เช่น การแสดงละครบทบทสมมติ การสาธิต สถานการณ์จำลอง การจัดนิทรรศการ ไปทัศนศึกษนอกสถานที่ การทำโครงงาน เพลง เกม การปฏิบัติตามใบงาน เป็นต้น

3.4 สื่อวัสดุ/เครื่องมือและอุปกรณ์ หมายถึง วัสดุอุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้น เพื่อประกอบการเรียนรู้ เช่น หุ่นจำลองต่างๆ แผนภูมิต่างๆ แผนที่ ตาราง สถิติ กราฟ เป็นต้น นอกจากนี้รวมถึงสื่อประเภทเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ เช่นอุปกรณ์ทดลองวิทยาศาสตร์ เครื่องมือวิชาช่าง เครื่องมือวิชาคหกรรม เครื่องเกษตรกรรม เป็นต้น

สื่อการเรียนรู้ที่นำมาเสนอทั้งหมดนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ยังมีส่วนประกอบของสื่อที่ยังไม่ได้กล่าวถึง และสื่ออื่นๆอีกมาก   ที่นักการศึกษา ครูผู้สอนหรือผู้ผลิตคิดค้น ทดลอง อยู่ในขณะนี้ แต่ยังไม่นำมาเผยแพร่ ถ้าสื่อที่นักการศึกษา ครูผู้สอน หรือผู้ผลิตกำลังคิดค้นและทดลองอยู่  ใช้ได้ผลเราเรียกว่า นวัตกรรม แล้วท่านคุณครูหล่ะ.. มีสื่อการเรียนรู้กันแล้วหรือยัง อยู่ในประเภทใด  เอ!!!ตัวกระผมเองก็ยังมีสื่ออยู่น้อยมากต้องขอเขียนเรื่องสื่อการเรียนรู้ไว้แค่นี้ก่อนต้องไปคิดทำสื่อบ้างแล้ว!!! สวัสดีคร๊าบ…

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หน้า

Blog Stats

  • 141,132 hits
Advertisements
%d bloggers like this: