Phonake2504's Blog

เกณฑ์การต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

Posted on: พฤศจิกายน 9, 2008

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มาตรา 21 บัญญัติให้มีคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีอำนาจและหน้ที่พิจารณาเรื่องการกล่าวหาหรือการกล่าวโทษตามมาตรา 51 (หาอ่านได้จากพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546)

จากปี พ.ศ. 2547 ถึง พ.ศ. 2551 จะครบ 5 ปีแล้ว บุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่อยู่ในประเทศไทย(ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่ประกอบอาชีพทางการศึกษา)ต้องต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เมื่อมีอายุการใช้งานมาครบ 5 ปีเต็ม   เมื่อวันที่ 5  พฤศจิกายน 2551 ได้ฟังท่านผู้อำนวยการสำนักทะเบียน ของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพบรรยายให้ฟัง เรื่องแนวทางการต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ..ขอนำมาบางช่วงบางตอน..ว่า วิชาชีพทางการศึกษาได้้แก่วิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ผู้ที่จะประกอบวิชาชีพต้องมีใบอนุญาต เพื่อแสดงตนว่ามีคุณสมบัติและมีความพร้อมที่จะประกอบวิชาชีพ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีอายุ 5 ปี ผู้ได้รับอนุญาตไปแล้วจะต้องต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุกๆ 5 ปี เนื่องจากวิชาชีพทางการศึกษาเป็นวิชาชีพชั้นสูง ต้องพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และเพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของผู้รับการศึกษาและสังคมทั่วไป

คุณสมบัติของผู้ขอต่อใบอนุญาต

1. มีความรู้ตามมาตรฐานความรู้วิชาชีพ

2. มีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

3. ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ

เกณฑ์การพิจารณาเมื่อครบอายุ 5 ปี และต้องขอต่ออายุใบประกอบวิชาชีพ มี 3 ข้อ ดังนี้

ข้อ 1 มาตรฐนความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

ครู – จบปริญญาตรีทางการศึกษา

– จบปริญญาตรีสาขาอื่น + ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

– จบปริญญาตรีสาขาอื่น + ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

– จบปริญญาตรีสาขาอื่น + ใบรับรองความรู้ (เทียบโอน ทดสอบหรือฝึกอบรม)

– จบปริญญาตรีสาขาอื่น + ประสบการณ์สอน ไม่น้อยกว่า 5 ปี

– จบต่ำกว่าปริญญาตรี + ประสบการณ์สอน ไม่น้อยกว่า 10 ปี

ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา

– ปริญญาตรี/โท/เอก บริหารการศึกษา

– จบปริญญาตรี/โท/เอกสาขาอื่น + ประกาศนียบัตรบัณฑิตบริหารการศึกษา

– จบปริญญาตรี/โท/เอกสาขาอื่น + ใบรับรองความรู้ (เทียบโอน ทดสอบหรือฝึกอบรม)

– จบปริญญาตรี/โท/เอกสาขาอื่น + ประสบการณ์ในการบริหารสถานศึกษาหรือบริหารการศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 ปี

– จบต่ำกว่าปณิญญาตรี + ประสบกรณ์ในการบริหารสถานศึกษาหรือบริหารการศึกษา ไม่น้อยกว่ 10 ปี

ศึกษานิเทศก์

– จบปริญญาโททางการศึกษา

– จบปริญญาโทสาขาอื่น + ใบรับรองความรู้ (เทียบโอน ทดสอบหรือฝึกอบรม)

– จบปริญญาโท/เอกสาขาอื่น + ประสบการณ์ในการนิเทศการศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 ปี

– จบปริญญาตรี + ประสบการณ์ในการนิเทศการศึกษา ไม่น้อยกว่า 10 ปี

ข้อ 2 มาตรฐานการปฏิบัติงา ต้องมีผลการพัฒนากิจกรรมไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม ภายใน 5 ปี ดังนี้

– พัฒนาตนเอง เช่น ศึกษาให้มีวุฒิสูงขึ้น/เลื่อนวิทยฐานะ/เป็นวิทยากร/เขียนตำรา บทความ/ผลงานทางวิชาการ

– พัฒนาโดยโรงเรียนเป็นฐาน เช่น ทำวิจัย/สร้างนวัตกรรม

– พัฒนาโดยหน่วยงานภายนอก เช่น เข้าอบรม/สัมมนา/ได้รับการยกย่อง

ข้อที่ 3 มาตรฐานการปฏิบัติตน ประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งรับรองโดยผู้บังคับบัญชา

******* วันเวลาเหลือน้อยแล้ว ช่วยตรวจสอบว่าตนเองมีคุณสมบัติครบหรือไม่ ถ้ามีไม่ครบ ควรรีบๆๆทำให้ครบนะครับ *******

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หน้า

Blog Stats

  • 141,132 hits
Advertisements
%d bloggers like this: