Phonake2504's Blog

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

Posted on: พฤศจิกายน 7, 2008

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 กำหนดแนวทางในการจัดการศึกษาไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด ฉะนั้นครูจะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเป็นผู้ชี้นำ ผู้ถ่ายทอด ไปเป็นผู้ช่วยเหลือ และส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนในการแสวงหาความรู้ มุ่งปลูกฝังด้านสติปัญญา พัฒนาการคิด คิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้รูปแบบวิธีการที่หลากหลาย เน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง เรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้ร่วมกัน เรียนรู้จากธรรมชาติ เป็นต้น เราเรียกว่าการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นการกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ร่วมกัน ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยนำกระบวนการเรียนรู้จากกลุ่มสาระเดียวกันหรือต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้มาบูรณาการก็ได้ การการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการมีดังนี้

1. การจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบครูผู้สอนคนเดียว กล่าวคือมีครูผู้สอนดนเดียวสามารถเชื่อมโยงกลุ่มสาระและกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่มสาระต่างๆไว้ในคาบเดียว หรือหลายคาบก็ได้ เช่น การอ่าน การเขียน การคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์ รวมทั้งการวาดรูประบายสี เป็นต้น

2. การจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบคู่ขนาน กล่าวคือมีครูผู้สอนตั้งแต่สองคนขึ้นไป ร่วมกันจัดการเรียนการสอนด้วยกันโดยยึดหัวข้อเดียวกัน แล้วบูรณการเชื่อมโยงแบบคู่ขนาน เช่น ครูผู้สอนคนที่ 1 สอน เรื่องดวงจันทร์ ครูผู้สอนคนที่ 2 สอนเรื่องการคำนวณระยะทางจากดวงจันทร์ถึงโลก ครูผู้สอนคนที่ 3 สอนการวาดรูประบบสุริยจักรวาล เป็นต้น

3. การจัดการเรียนรู้บูรณาการแบบวิทยาการ กล่าวคือการนำเนื้อหาจากหลายกลุ่มสาระมาเชื่อมโยง เพื่อจัดการเรียนรู้ ซึ่งโดยทั่วไปครูผู้สอนมักจัดการเรียนการสอนแยกตามรายวิชาหรือกลุ่มวิชา แต่ในบางเรื่องครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนร่วมกันในเรื่องเดียวกัน เช่น เรื่องโรงเรียนของฉัน ครูผู้สอนศิลปะจัดกิจกรรมวาดรูปโรงเรียนของฉัน ครูสังคมสอนองค์ประกอบของโรงเรียนของฉัน ภาษาไทยสอนการแต่งคำประพันธ์โรงเรียนของฉัน วิทยาศาสตร์สอนเรื่องดอกไม้ประจำโรงเรียนหรือต้นไม้ประจำโรงเรียนของฉัน เป็นต้น

4. การจัดการเรียนบูรณาการแบบโครงการ กล่าวคือผู้เรียนและครูผู้สอนร่วมกันสร้างสรรค์โครงการขึ้น โดยใช้เวลาเรียนต่อเนื่องกันหลายชั่วโมง โดยการนำเอาจำนวนชั่วโมงของแต่ละวิชาที่ครูเคยสอนแยกกันมารวมเป็นเรื่องเดียวกัน โดยมีเป้าหมายเดียวกัน ในการสอนเป็นทีม และเรียนเป็นทีม เช่น โครงการทำอิฐลวดลายใหม่  โครงการน้ำยาล้างจาน โครงการธนาครความดี เป็นต้น

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หน้า

Blog Stats

  • 141,132 hits
Advertisements
%d bloggers like this: