Phonake2504's Blog

Best Practices

Posted on: ตุลาคม 30, 2008

ในยุคโลกาภิวัฒน์ในวงการศึกษามักพูดถึงคำว่า Best Practices ถ้าไม่พูดถึง Best Practices อาจเป็นบุคคลตกยุคได้  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 กำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป เพื่อให้สถานศึกษามีความคล่องตัวสามารถบริหารจัดการการศึกษาในสถานศึกษาได้สะดวกรวดเร็วถูกต้องมีประสิทธิภาพทำให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทที่เหมาะสม โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน โดยเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม ร่วมคิดร่วมทำ จนนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศบรรลุผลกับความคาดหวังของบุคลากรและชุมชนที่มีต่อสถานศึกษาในปัจจุบัน ซึ่งเป็นแนวทางที่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ต้องปฏิบัติและต้องแสดงผลในเชิงประจักษ์ ให้บุคลากรทางการศึกษาทั้งประเทศได้รับรู้รับทราบโดยทั่วกัน การปฏิบัติที่เป็นเลิศหรือที่เรียกกันว่า ” Best Practices ”

Best Practices คืออะไร คำว่า Best มีความหมายว่า ดีที่สุด  ส่วนคำว่า Practices มีความหมายว่า การฝึก                      ฉะนั้น Best Practices มีผู้ให้ความหมายไว้ว่า  การฝึกทำซ้ำๆเพื่อให้เกิดผลดีที่สุด

หรือ  การปฏิบัติทั้งหลายที่สามารถก่อให้เกิดผลที่เป็นเลิศ

หรือ  วิธีปฏิบัติที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ

หรือ  การปฏิบัติที่ทำให้องค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ

พอสรุปได้ว่า Best Practices หมายถึง วิธีปฏิบัติที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ หรือองค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศ และตอบสนองความพึงพอใจของชุมชน ผู้ปกครอง และบุคลากรขององค์กรนั้นๆ

จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็น Best Practices

1. การปฏิบัติหรือการดำเนินการบรรลุผลตอบสนองความต้องการของชุมชน ผู้ปกครอง และบุคลากรขององค์กร

2. การปฏิบัติมีขั้นตอนหรือมีกระบวนการ แบบ P D C A  มีตัวชี้วัด มีความสำเร็จที่ดีขึ้น

3. บอกหรืออธิบายวิธีการปฏิบัติได้ว่า ทำอะไร (What) ทำอย่างไร (How) และทำไปทำไม (Why)

4. ผลลัพธ์จากการปฏิบัติเป็นไปตามองค์ประกอบ ข้อกำหนดของการพัฒนาคุณภาพเชิงระบบ

5. การปฏิบัตินั้นต่อเนื่องและยั่งยืน

6. การปฏิบัตินั้นใช้กระบวนการจัดการความรู้ (KM)

ถ้าบอกหรืออธิบายทั้ง 6 ข้อได้ชัดเจนไม่มีข้อสงสัยและซักถาม นั่นคือ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practices

Advertisements
ป้ายกำกับ:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หน้า

Blog Stats

  • 141,132 hits
Advertisements
%d bloggers like this: