Phonake2504's Blog

โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)

Posted on: ตุลาคม 29, 2008

โรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)

    โรงเรียนในฝัน คือ โรงเรียนที่มุ่งจัดการศึกษาด้วยการใช้ ICT หรือเทคโนโลยี เพื่อให้การศึกษามีคุณภาพ บรรลุมาตรฐาน       การศึกษาของชาติ สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น เป็นที่ยอมรับของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์และมีองค์ความรู้ความสามารถทุกด้าน มีครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ให้ความร่วมมือ  และสนับสนุนการบริหารจัดการแนวใหม่ จนเป็นโรงเรียนต้นแบบในด้านการพัฒนาทุกๆด้านให้กับโรงเรียนอื่นได้ โดยดำเนินการตามแผนงานหลัก 5 แผนงาน   คือ

    1. แผนพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

    2. แผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนและกระบวนการจัดการเรียนรู้

    3. แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

    4. แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

    5. แผนพัฒนาระบบภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษา

    เมื่อโรงเรียนเข้าสู่โครงการโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง ต้องมีการพัฒนาตนเองและโรงเรียน จากพื้นฐานเดิมๆให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา,โรงเรียนดี มีคุณภาพ มีมาตรฐานดีทัดเทียมกับโรงเรียนในเมืองหลวง

    โรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีใกล้บ้น) มีผู้บริหารเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ต้องเปิดใจกว้างรับฟังแนวคิดของบุคลกรทางการศึกษา   นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน กลไกลที่สำคัญคือนักเรียนและครู  ครูโรงเรียนในฝันต้องมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู ครูต้องเปิดใจให้กว้างเช่นเดียวกับผู้บริหาร ส่วนนักเรียนต้องกล้าคิด กล้าถาม กล้าพูด กล้าแสดงออก ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ร่วมคิดร่วมทำตามแผนงานหลัก 5 แผนงาน  จนนำไปสู่จุดมุ่งหมาย ต้นแบบโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีใกล้บ้าน)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

หน้า

Blog Stats

  • 141,132 hits
Advertisements
%d bloggers like this: